کاتر

لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
برش برقی EBA 4350
0

برش برقی EBA 4350 دستگاه برش برقی طول برش ۴۳ سانتیمتر عرض برش ۴۳٫۵ سانتیمتر ارتفاع برش ۴.....

برش برقی EBA 4850
0

برش برقی EBA 4850 دستگاه برش برقی طول برش ۴۷٫۵ سانتیمتر عرض برش ۴۵٫۸ سانتیمتر ارتفاع برش.....

برش برقی EBA 5255
0

برش برقی EBA 5255 دستگاه برش برقی طول برش ۵۲ سانتیمتر / عمق برش ۵۲ سانتیمتر ارتفاع برش ۸ سا.....

برش برقی EBA 5560LT
0

برش برقی EBA 5560LT دستگاه برش برقی طول برش ۵۵ سانتیمتر عمق برش ۵۷ سانتیمتر ارتفاع برش ۹.....

برش برقی EBA 6655
0

برش برقی EBA 6655 دستگاه برش برقی طول برش ۶۵ سانتیمتر عمق برش ۶۱ سانتیمتر ارتفاع برش ۸ س.....

برش برقی EBA 7260
0

برش برقی EBA 7260 دستگاه برش برقی طول برش ۷۲ سانتیمتر عمق برش ۷۲ سانتیمتر ارتفاع برش ۸ س.....

برش برقی IDEAL-4315

برش برقی IDEAL-4315

18,200,000تومان
0

برش برقی IDEAL-4315 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....

برش برقی IDEAL-4350

برش برقی IDEAL-4350

18,600,000تومان
0

برش برقی IDEAL-4350 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....

برش برقی IDEAL-4855

برش برقی IDEAL-4855

36,000,000تومان
0

برش برقی IDEAL-4855 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....

برش برقی IDEAL-5255

برش برقی IDEAL-5255

38,000,000تومان
0

برش برقی IDEAL-5255 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....

برش برقی IDEAL-5260

برش برقی IDEAL-5260

44,000,000تومان
0

برش برقی IDEAL-5260 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....

برش برقی IDEAL-5560

برش برقی IDEAL-5560

66,900,000تومان
0

برش برقی IDEAL-5560 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....

برش برقی IDEAL-5560LT

برش برقی IDEAL-5560LT

73,800,000تومان
0

برش برقی IDEAL-5560LT دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزما.....

برش برقی IDEAL-6655

برش برقی IDEAL-6655

40,000,000تومان
0

برش برقی IDEAL-6655 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....

برش برقی IDEAL-6660

برش برقی IDEAL-6660

46,000,000تومان
0

برش برقی IDEAL-6660 دستگاه های فعال کننده : تیغه و گیره دستگاه هم به طور مستقل و هم بصورت همزمان .....